Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 8264

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  

              

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

Σας παρακαλούμε όπως την 21η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 102/2022 Α.Δ.Σ. του Δήμου Μεγαλόπολης.
  2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ανακοπής συνοδευόμενης από αίτημα αναστολής κατά του από 14/07/2022 κοινοποιηθέντος κατασχετηρίου εγγράφου εις χείρας τρίτου της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά Δήμου.
  3. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
  4. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Παλάτου Τ.Κ. Κοτυλίου».
  5. Έγκριση πρακτικού για τον έλεγχο τoυ φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022».
  6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 752,24 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.006 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
  7. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2022.
  8. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ: 00-6331.005/«ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΗ ΔΟ.Υ. ΑΠΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 15 – 07 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο