Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 13/07/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                               Αριθμ. Πρωτ.: 7768

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

              

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 13η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση – αποδοχή μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 800.000,00€ (με Φ.Π.Α 24%).
  2. Έγκριση – αποδοχή μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΧΙΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 111.000,00€ (με Φ.Π.Α 24%).
  3. Έγκριση – αποδοχή μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ», προϋπολογισμού 62.000,00€ (με Φ.Π.Α 24%).
  4. Καθορισμός των όρων της απ ευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» ποσού 30.000,00€ με Φ.Π.Α. και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
  5. Καθορισμός των όρων της απ ευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Παλάτου Τ.Κ Κοτυλίου» ποσού 37.000,00€ με Φ.Π.Α. και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
  6. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
  7. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6718.000 με τίτλο: «Παρακράτηση TAΠ από ΔΕΗ»).
  8. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-6699.001 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
  9. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ:20-7325.007 με τίτλο: «Επέκταση δημοτικού φωτισμού προς την οικία Μορόγιαννη Νικ. στην Τ.Κ. Ακόβου».
  10. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 17/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης”, με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α. Εξόδων.)

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 08 – 07 – 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο