Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Παρασκευή 24/06/2022

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

    ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 6913

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 24η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για τη διεξαγωγή νομικής έρευνας, τη σύνταξη και εκπόνηση του γνωμοδοτικού σημειώματος για την υπόθεση της εταιρείας Π.Δ. Γιαννακόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε.
 2. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίου που αφορά την Δεξαμενή Ύδρευσης στη θέση «Αγία Παρασκευή ή Γεφύρι» της κοινότητας Καρύταινας, της Δ.Ε. Γόρτυνος.
 3. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου.
 4. Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στον Δήμο Μεγαλόπολης για το έτος 2022.
 5. Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη μελετών και προμήθεια μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μεγαλόπολης.
 6. Εξειδίκευση ενταγμένης πίστωσης στο 4ο Ε.Α.Π. (Κωδικός Β.21), με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης», συνολικού Προϋπολογισμού 140.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).
 7. Μεταφορά ενταγμένης πίστωσης στο 4ο Ε.Α.Π., με κωδικό ΒΒ.8, τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στις Τ.Κ. του Δήμου» και Προϋπολογισμό 37.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) που αφορά τα Δ.Δ. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ, σε νέο κωδικό: Β.26, με τον ίδιο τίτλο και τον ίδιο Προϋπολογισμό, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Μεγαλόπολης.
 8. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (όπως ισχύει), για την πράξη «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΜΦΗ – ΜΚ) ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ».
 9. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων για την προμήθεια υαλοπινάκων – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας (άρθρο 221 παρ.11β του Ν4412/2016)».
 10. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
 11. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
 12. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Κοινότητα Παραδεισίων του Δήμου Μεγαλόπολης».
 13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Μεγαλόπολης».
 14. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 8.928,00 € με ΦΠΑ στον Κ.Α.Ε. 25-7336.031 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 15. Αποδοχή πίστωσης ποσού 26.586,89 € από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.» από καταβληθέν ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ λειτουργίας Αιολικού Πάρκου ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ (ΧΡΗΣΗ 2020 & 2021) – Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
 16. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Μάιο του έτους 2022.
 17. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 30-7331.010 με τίτλο: «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»).
 18. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ 00-6331.005/«ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΗ ΔΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ»).
 19. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 25-7326.006 με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 20 – 06 – 2022

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο