Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 08/06/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

   ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 6187

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 8η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου
 2. Κήρυξη άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση μιας θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.
 3. Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης για τη Δημιουργία Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
 4. Έγκριση της υπ΄αριθ. 09/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. δαπανών με τίτλο «Εορτασμός Πάσχα»».
 5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων του προσωρινού αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μεγαλόπολης», τμήμα 1: «Προμήθεια ενός (1) τηλεσκοπικού καλαθοφόρου οχήματος», εκτιμώμενης αξίας 113.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% 27.120,00 €.
 6. Έγκριση πρακτικών του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022».
 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.135,70 € στον Κ.Α.Ε. 10-6634 με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 471,20 € στον Κ.Α.Ε. 10-6323 με τίτλο: «ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.042,05 € στον Κ.Α.Ε. 10-6323 με τίτλο: «ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 10. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 347,20 € στον Κ.Α.Ε. 10-6323 με τίτλο: «ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 11. Αποδοχή πίστωσης ποσού 199.840,40 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2022, Ε΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 12. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-7135.004 με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων πυρόσβεσης για τις υδροφόρες του Δήμου»).
 13. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 25-7312.005 με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Παλάτου Τ.Κ. Κοτυλίου»).
 14. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00-6737.002 με τίτλο: «Παραγωγή Εικονικής Πραγματικότητας για την αρχαία Μεγαλόπολη και κατασκευή συστήματος τρισδιάστατης προβολής εικονικού κινηματογράφου»).
 15. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 15-7331.001 με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΩΝ WC ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. 

Μεγαλόπολη 03 – 06 – 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο