Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 01/07/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 7262

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                       

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 1η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Κήρυξη άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μιας θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου εμβαδού 12,25 μ2 το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.
  2. Έγκριση της υπ΄αριθ. 10/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέων Κ.Α. δαπανών για την καταβολή δικαστικών εξόδων και τόκων υπερημερίας».
  3. Έγκριση της υπ΄αριθ. 11/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέου Κ.Α. δαπανών για την καταβολή της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού μηχανήματος».
  4. Έγκριση της υπ΄αριθ. 14/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέου Κ.Α. δαπανών με τίτλο «Διοργάνωση Διάλεξης: Το Θέατρο και το Θερσίλιο της Μεγάλης Πόλης: Αρχαιολογικές έρευνες και αναστηλωτικές εργασίες (1890-2022)».
  5. Έγκριση της υπ΄αριθ. 15/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. 10-6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»».
  6. Έγκριση πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
  7. Έγκριση πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο.Ε.Κ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
  8. Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 10-7135.002 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
  9. Αποδοχή πίστωσης ποσού 199.840,40 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2022, ΣΤ΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 27 – 06 – 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο