Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 7η Δεκεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 14908

    ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 7η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:  

 1. Λήψη απόφασης για νομική στήριξη Αιρετού του Δήμου Μεγαλόπολης.
 2. Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση εξώδικης κλήσης σε πολίτη.
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2020.
 4. Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”.
 6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις –συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας».
 7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οστεοφυλακίου στο κοιμητήριο του οικισμού Κοτσιριδίου στην ΤΚ Λεονταρίου».
 8. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συνδέσεις παροχών από κεντρικό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στο ρολόι οικιών της ΔΚ Μεγαλόπολης».
 9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Άρση επικινδυνότητας με επισκευή και συντήρηση τμήματος δημοτικής οδού για την πρόσβαση στην Τ.Κ. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης».
 10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση οδού για την πρόσβαση στον οικισμό Σπανέϊκα της Τ.Κ. Πετρίνας του Δήμου Μεγαλόπολης».
 11. Έγκριση Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης» οικ. έτους 2019.
 12. Έγκριση της υπ΄αριθ. 19/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του  Ν.Π.Δ.Δ  Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης οικον. έτους 2020  για την ενίσχυση κωδικού κρατήσεων για την τακτοποίηση απόδοσης αυτών».
 13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 29/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για τη δομή του Βρεφονηπιακού Σταθμού».
 14. Έγκριση της υπ΄αριθ. 32/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. δαπανών  με τίτλο «Τηλεφωνικά τέλη Πνευματικού Κέντρου».
 15. Έγκριση της υπ΄αριθ. 34/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέου Κ.Α. δαπανών για την προμήθεια γυναικείων ποδιών  για τη δομή του Βρεφονηπιακού Σταθμού, στα πλαίσια αποφυγής διάδοσης του Covid -19».
 16. Έγκριση της υπ΄αριθ. 35/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέου Κ.Α. δαπανών για την προμήθεια επεξεργαστή/server & μετατροπέα ήχου για το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μεγαλόπολης».
 17. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών του γραφείου κίνησης του Δήμου.
 18. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2020, ΙΑ΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 19. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 20-6211/«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»).
 20. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1211.005/«Επιχορήγηση από ΚΑΠ για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» – Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 00-6495.005/ «Κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών, έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου COVID-19»).
 21. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ : 25-7135.012/«Προμήθεια & τοποθέτηση χλωριωτή στην Κοινότητα Καμάρας»).
 22. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 00-6142.002/«Συμβουλευτική – Επιστημονική υποστήριξη για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Μεγαλόπολης 2021-2024»).
 23. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1319.001/«ΕΑΠ» – Ενίσχυση του: ΚΑ 30-7311.008/«Κατασκευή Παλαιοντολογικού Πάρκου & εκθεσιακών χώρων στο Ίσιωμα Καρυών»).
 24. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 25-7336.029/Άρση επικινδυνότητας με διευθέτηση όμβριων υδάτων σε δημοτικούς δρόμους της Δ.Ε. Μεγαλόπολης»).
 25. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 00-6142.003/ Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποβολή προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ πρότασης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3398/2005 έργου μελέτης, χρηματοδότησης κατασκευής και τεχνικής διαχείρισης με τίτλο: «Κατάστημα Κράτησης ανοικτού τύπου στον Δήμο Μεγαλόπολης»).

 Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 

Ο φάκελος  με  τα θέματα  θα  βρίσκεται  στη  Γραμματεία  της Οικονομικής  Επιτροπής.     

   

Μεγαλόπολη  03 –  12  –  2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο