Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 30η Νοεμβρίου 2020

Σας προσκαλούμε όπως, την (30η) του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:  

 1. Ψήφισμα ενάντια στον αυταρχισμό της Κυβέρνησης στη συμβολική συγκέντρωση της Αθήνας για το Πολυτεχνείο.

 Το Συμβούλιο καλείται σε συνεδρίαση, για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της από 20.11.2020 με αριθμ. πρωτ. 14219/20-11-2020 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης των Δημοτικών Συμβούλων (2) της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», συνυπογραφόμενη: ι) από τους Δημοτικούς Συμβούλους (8) της δημοτικής παράταξης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» και ιι) τους Δημοτικούς Συμβούλους (4) της δημοτικής παράταξης «Νέα Αρχή», κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2α του ν. 3852/2010 «… – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και έχουν ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του ν. 4555/2018  «Κλεισθένης  Ι».

       Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, για την άμεση λήψη σχετικών αποφάσεων και  την αποφυγή κινδύνων εκ της αναβολής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. :71342/6.11.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4899).

  • Χρόνος ‘Eναρξης Συνεδρίασης: 15:00
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 15:30

–  Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο