Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 16η Δεκεμβρίου 2020

  

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 15302

     ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                           

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε έφεση που άσκησε ο Δήμος Μεγαλόπολης κατά της Δ.Ε.Η. Α.Ε.  και κατά της Α159/2015  απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου (Τριμελές) Τρίπολης  (Αρ. Κλήσης 356/02-11-2020) & κατάθεση υπομνήματος.
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α/476/2020  απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄ Τριμελές).
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α/479/2020  απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄ Τριμελές).
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη αναγκών των Νομικών Προσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης.
 5. Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης για «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 6. Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στον Δήμο Μεγαλόπολης για το έτος 2021.
 7. Καθορισμός τιμών για τον υπολογισμό της αξίας ακινήτων των Επιχειρήσεων της ΔΕΗ Α.Ε & της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε για τον υπολογισμό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους, για το έτος 2021.
 8. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμής ακινήτων εκτός σχεδίου πόλης Μεγαλόπολης και εκτός των οικισμών του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2021.
 9. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μεγαλόπολης για το έτος 2021.
 10. Επιβολή τέλους παραχώρησης χώρου εμποροπανηγύρεων Αγίου Κων/νου και Ελένης και Αγίας Θεοδώρας Κοινότητας Βάστα για το οικ. έτος 2021.
 11. Επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2021.
 12. Επιβολή τέλους χρήσης Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2021.
 13. Επιβολή τελών ύδρευσης – αποχέτευσης και τελών σύνδεσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αντικατάστασης & επισκευής παροχών του Δήμου Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2021.
 14. Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το οικ. έτος 2021.
 15. Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (στεγασμένων ή μη) για το οικ. έτος 2021.
 16. Αποδοχή πίστωσης ποσού 23.440,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου γα το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2020.
 17. Περί αποδοχής ποσού 28.430,00 € Δ ́ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 18. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2020, ΙΒ΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 19. Αποδοχή ποσού 107.570,00 € ως επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
 20. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 427,80 € στον Κ.Α.Ε. 70-7131.001 με τίτλο: «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 21. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Νοέμβριος του έτους 2020.
 22. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 70-6231.002/ «Μίσθωμα έκτασης στη Τ.Κ. Περιβολίων»).
 23. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 00-6515/«Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών».
 24. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 15-6261.006/«Συντήρηση & επισκευή χώρων υγιεινής ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος  με  τα θέματα  θα  βρίσκεται  στη  Γραμματεία  της Οικονομικής  Επιτροπής.     

 

Μεγαλόπολη  11 –  12  –  2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο