Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-05-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                   Μεγαλόπολη     25       05      2017

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                               Αριθμ. Πρωτ.:  6985

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

                                            

            Σας προσκαλούμε όπως, την  29η του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:  

 1.   Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πέμπτη τακτική επιχορήγηση έτους 2017, μηνός  Μαΐου (Ε΄ κατανομή).

2.  Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 28.760,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2017 (Β΄ Κατανομή). 

3.   Αποδοχή πίστωσης ποσού 36.642,74€ από Δ.Ο.Υ. Τρίπολης που αφορά επιστροφή από καταλογισμό προστίμων Πολεοδομίας για τα έτη 2007-2015.

4.  Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 66.700,00€ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

5.   Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

6.  Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της επετείου της μάχης της Δραμπάλας στην Τ.Κ. Ακόβου.

7.  Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στην εκδήλωση της Τοπικής Κοινότητας Λεονταρίου, για τον εορτασμό της μνήμης των Αγίων Αποστόλων.

8. Αντικατάσταση του Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 150/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

9.  Αντικατάσταση του Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση» Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 19/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

10.  Ορισμός  εκπροσώπου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».

11.  Αποδοχή πιστώσεων 4ο ΕΑΠ Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017, για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε., για την υλοποίηση του ενταγμένου έργου στο 4ο ΕΑΠ με τίτλο «Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης – Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

12.  Αποδοχή πιστώσεων 4ο ΕΑΠ Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017, για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε., για την υλοποίηση του ενταγμένου έργου στο 4ο ΕΑΠ  Δήμου Μεγαλόπολης με τίτλο «Ωρίμανση προτάσεων και ολοκλήρωση μελετών του Δήμου Μεγαλόπολης για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

 13.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) για την καταβολή της δαπάνης αμοιβής της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική & Γεωλογική Μελέτη για την αδειοδότηση γεώτρησης στην Τ.Κ. Τουρκολέκα», λόγω αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24% – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

 14.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Φιλοξενία Εφαρμογών του έργου ¨Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και Ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφ. Συστήματος Υγεία & Κοινωνικής Αλληλεγγύης¨» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

15.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων εγκατάστασης  θέρμανσης 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

16.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την αλλαγή πηγή χρηματοδότησης και την εκτέλεση επειγουσών εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Κ. Μεγαλόπολης» από πιστώσεις ΥΠ.ΕΣ. 2016 – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

17.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την αλλαγή πηγής χρηματοδότησης έργων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

18.  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Τεχνικά έργα στο δρόμο που συμβάλλει στην Ε.Ο. Μεγαλόπολης – Καρύταινα- Ανδρίτσαινα στην περιοχή Κωτιλίου Παλάτου».

19.  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση του δρόμου προς Γιαννέικα – Δυρράχι».

20.  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση του δρόμου Βουτσαρά – Σουλάρι».

21.  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Αντιστήριξη πρανών στην είσοδο της Τ.Κ. Λυκόσουρα επί της επαρχιακής οδού».

22.  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Τοίχος αντιστήριξης στον οικισμό Ξηροκαρύταινα του Τ.Δ. Κουρουνιού».

23.  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Τοίχος αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εκκλησούλας».

24.  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις προσβάσεων στην Τ.Κ. Μαυριών».

25. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού δημοτικών ποτιστικών αυλάκων στη Δ.Ε. Φαλαισίας» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2017.

26. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου και κλάδεμα δένδρων Δήμου».

27.  Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Μίσθωση χημικών τουαλετών σε κοινόχρηστους χώρους».

28. Έγκριση καταβολής δαπάνης συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης ποιμνιοστασίων (υπέρ ΔΕΔΔΗΕ) στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις Τ.Κ. του Δήμου με σκοπό την αγροτική ανάπτυξη» από εγκεκριμένες  πιστώσεις 3ου ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

29.  Έγκριση δαπάνης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης – τοποθέτηση μιας νέας παροχής στην υδατοδεξαμενή Τ.Κ. Λυκαίου.

30.  Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη.

31.  Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Καστανοχωρίου στη θέση ¨Παναγογιαννοπουλέικα¨.

32. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου Τ.Κ. Ζώνης Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης.

33.  Αγορά ακινήτου για την ίδρυση και λειτουργία ενδιαιτήματος φιλοξενίας, παρακολούθησης και αποθεραπείας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

34.  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. Popa Ekaterina του Feodor.

35.  Θεώρηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών της κ. Μαυρέττας Αντωνίου του Κωνσταντίνου.

36.  Χορήγηση άδειας σύστασης οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 3574/27.03.2017 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης του κ. Δημητρακόπουλου Παναγιώτη του Δημητρίου.

37.  Χορήγηση άδειας σύστασης οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 4553/04.04.2017 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης του κ. Μορόγιαννη Νικολάου του Νικήτα.

38.  Χορήγηση άδειας σύστασης οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 4600/04.04.2017 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης του κ. Μαρτίκα  Γεωργίου του Κων/νου.

39.  Χορήγηση άδειας σύστασης οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 5689/02.05.2017 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης της κας  Μαρτίκα  Καλλιόπης του Φωτίου.

 Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Γεώργιος  Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο