Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-06-2017

Μεγαλόπολη 16 – 06 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 8390

Σας προσκαλούμε όπως, την 21η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έκτη τακτική επιχορήγηση έτους 2017, μηνός Ιουνίου (ΣΤ΄ κατανομή).

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 958,94€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων, για το μήνα Απρίλιο.

3. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

4. Έγκριση του Απολογισμού του Νομικού Προσώπου – Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» οικ. έτους 2016.

5. ΄Εγκριση χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης από τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 του Δήμου Μεγαλόπολης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’) .

6. Εξέταση της από 22.05.2017 Αίτησης του Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ζώνης Αρκαδίας για την ονομασία αίθουσας του Σχολείου ως «Χώρος Πολιτισμού και Δημοκρατίας ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ».

7. ΄Εγκριση εκτέλεσης προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης, σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2017.

8. ΄Εγκριση εκτέλεσης προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης, σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2017.

9. ΄Εγκριση εκτέλεσης προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης, σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2017.

10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ανεμοδουρίου και Τ.Κ. Αναβρυτού».

11. ΄Εγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2017 – Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της προμήθειας (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

12. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ», από πιστώσεις ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

13. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙ – ΜΑΡΜΑΡΙΑ», από πιστώσεις ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

14. Λύση της από 30.12.2012 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για την Πράξη «Αποχετευτικό Δίκτυο Τ.Κ. Καρύταινας».

15. Λύση της από 30.12.2012 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για την Πράξη «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου ΄Υδρευσης από Πηγές Σαβαλά».

16. Λύση της από 25.11.2013 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για την Πράξη «Σύστημα Συνοικιακής και Οικιακής Κομποστοποίησης Αστικών Βιοαποβλήτων Δήμου Μεγαλόπολης».

17. Λύση της από 24.12.2013 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για την Πράξη «Εγκατάσταση Δικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Κάτω Μακρυσίου Δήμου Μεγαλόπολης».

18. Λύση της από 24.12.2013 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για την Πράξη «Βελτίωση της Απόδοσης του Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Κ. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης».

19. ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Βάγγου»

20. ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση χώρων νεκροταφείου Τ.Κ. Βάστα».

21. ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασίας – παροχή υπηρεσιών «Υποβολή αντιρρήσεων για τις δημοτικές δασικές εκτάσεις».

22. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 9.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο