Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 28-06-2018

Μεγαλόπολη 22 – 06 – 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 7661

Σας προσκαλούμε όπως, την 28η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έκτη τακτική επιχορήγηση έτους 2018, μηνός Ιουνίου (ΣΤ΄ κατανομή).

2. ΄Εγκριση της ΄Εκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το διαχειριστικό έλεγχο που διενεργήθηκε στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης για την περίοδο 03/06/2011 – 31/12/2015.

3. Έγκριση της αριθμ. 69/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης περί κατάρτισης και ψήφισης Ισολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2016 (χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016).

4. ΄Εγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης κατεπείγουσας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 – Υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος.

5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση και την καταβολή της δαπάνης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και στεγανοποίησης δεξαμενής Πετρινοβουνίου Τ.Κ. Πετρίνας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση και την καταβολή της δαπάνης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Υπηρεσία παροχής προηγμένων ψηφιακών υπογραφών» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

7. Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαλόπολης» με την ανάδοχο Κ/Ξ «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Εμπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία – ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ Ανάπτυξη Εμπορία Φωτιστικών LED και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας Μονοπρόσωπη Εταιρία περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «Κ/Ξ GLOB» – Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

8. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Τήρηση Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου – Κατάρτιση Ισολογισμών – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2018».

9. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Επισκευή του απορριμματοφόρου ΚΗΟ 9890 του Δήμου Μεγαλόπολης».

10. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Αντικατάσταση αντλίας στο αντλιοστάσιο Τ.Κ. Μακρυσίου».

11. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Επισκευή αντλίας νερού στη μονάδα αφαλάτωσης στη θέση Περτινοβούνι».

12. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας στη δεξαμενή Τ.Κ. Ποταμιάς».

13. ΄Εγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για επέκταση δημοτικού φωτισμού – Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Τ.Κ. Λυκόσουρας της Δ.Κ. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης , πλησίον οικίας Στ. Χριστόπουλου.

14. ΄Εγκριση δαπάνης για την τουριστική – πολιτιστική προβολή του Δήμου Μεγαλόπολης στην ιστοσελίδα «WWW.ellinikifoni.gr».

15. Διαγραφή απαιτήσεων ιδιώτη από το Δήμο Μεγαλόπολης.

16. Παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού κτιρίου στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης» για τη στέγαση και τη λειτουργία της δομής ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Μεγαλόπολης.

17. Παραχώρηση της χρήσης του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής που βρίσκεται στην Τ.Κ. Περιβολίων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο