Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης στις 28 Ιουνίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Μεγαλόπολη 21 – 06 – 2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                             Αρ. Πρωτ.: 7566

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου

Τ.Κ. 22 200 Μεγαλόπολη

http://www.megalopoli.gov.gr

e-mail: info@megalopoli.gr

Πληροφορίες: Τηλ.: 2791360265

Fax. : 2791024542

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

1. Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης

Σας καλούμε όπως, την 28η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης στο Δημοτικό Κατάστημα (κεντρική πλατεία, Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου), σε δημόσια συνεδρίαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», για τη συζήτηση επί του θέματος:

• Εισήγηση-Διατύπωση γνώμης σχετικά με την σύσταση του ειδικού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

Την Δευτέρα 25 Ιουνίου & ώρα 13:00 μμ στη Γραμματεία Δημάρχου θα βρίσκεται σχετικός με το θέμα ενημερωτικός φάκελος.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο