Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 07-03-2018

Μεγαλόπολη 02 – 03 – 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2295

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δεύτερη τακτική επιχορήγηση έτους 2018, μηνός Φεβρουαρίου (Β΄ κατανομή).

2. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 30.320,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2018 (Α΄ Κατανομή).

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 4.784,52€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων, για το μήνα Δεκέμβριο 2017 – Αναμόρφωση Π/σμού οικ. έτους 2018.

4. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

5. Περί προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2018 προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μεγαλόπολης για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: οικ 3449/05-02-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Περί σύνθεσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 75/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση της αριθμ. 504/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Περί σύνθεσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 77/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

9. Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση της αριθμ. 382/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης – Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 221 παρ. 1η του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2018.

11. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημόσιων συμβάσεων Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2018.

12. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημόσιων συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2018.

13. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημόσιων συμβάσεων Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2018.

14. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου δημόσιων συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2018.

15. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημόσιων συμβάσεων Προμηθειών πρασίνου (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2018.

16. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής δημόσιων συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών πρασίνου (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2018.

17. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για: Α) την παραλαβή του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Β) την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών (ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λ.π.) για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) (άρθρο 221 παρ. 11β & 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) του Δήμου για το έτος 2018.

18. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2018.

19. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων του Δήμου αξίας μέχρι 5.869,41€ (άρθρο 15 του Π.Δ/τος 171/87) για το έτος 2018.

20. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2018.

21. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2018. 22. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2018.

23. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2018.

24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση νεκροταφείου ΄Ανω Καρυών».

26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Περιβολίων από την είσοδο της Μεγαλόπολης προς τον ΄Αγιο Κωνσταντίνο».

27. ΄Εγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Χιράδων, από οικία Γεωργανά έως τη δημοτική δεξαμενή.

28. ΄Εγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης, επί της οδού Κύπρου 1, οικία Καρούτσου Ηλία.

29. ΄Εγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για μετατόπιση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στον Οικισμό Φαναϊτη επί του κεντρικού δρόμου της Τ.Κ. Παραδεισίων.

30. ΄Εγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για την ηλεκτροδότηση πίλλαρ επί της οδού Περιβολίων στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης.

31. ΄Εγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για την ηλεκτροδότηση πίλλαρ επί της οδού Περιβολίων στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης (είσοδος Μεγαλόπολης προς Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου).

32. ΄Εγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για την τοποθέτηση δεύτερης μέτρησης ΦΟΠ στην Τ.Κ. Δυρραχίου του Δήμου Μεγαλόπολης.

33. Περί κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπης διώροφης οικίας, φερόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων Ιωάννη Λυμπερόπουλου εντός ορίων οικισμού Τ.Κ. Μαλλωτών Δήμου Μεγαλόπολης.

34. Περί παραχώρησης χώρων για σύσταση οικογενειακών τάφων στα Κοιμητήρια Δήμου Μεγαλόπολης.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο