Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 13-03-2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2555

Μεγαλόπολη 09 – 03 – 2018

Σας προσκαλούμε όπως, την 13η του μήνα Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2018 με βάση τα πραγματικά και οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2017 (άρθρο 4 της αριθμ. πρωτ.: οικ. 25595/26-07-2017 Υπουργικής Απόφασης) και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 4.784,52€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων, για το μήνα Δεκέμβριο 2017 – Αναμόρφωση Π/σμού οικ. έτους 2018.

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.076,82€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων, για το μήνα Ιανουάριο 2018 – Αναμόρφωση Π/σμού οικ. έτους 2018.

4. Αποδοχή & διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 14.881,40€ από επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2014 & 2015 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

5. Αποδοχή πράξης ένταξης έργων του Δήμου Μεγαλόπολης στο 4ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 για την εγγραφή νέων χρηματοδοτούμενων έργων από πιστώσεις 4ου ΕΑΠ.

6. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης».

7. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Επισκευή και συντήρηση του υπ΄ αριθμ. ΚΗΙ 7582 Απορριμματοφόρο Δ.Ε. Μεγαλόπολης».

8. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά Υποχλωριώδους Νατρίου (NaOCI).

9. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση εργασιών Κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

10. Έγκριση – αποδοχή της αριθμ. 16/2018 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

11. Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Περιβολίων από την είσοδο Μεγαλόπολης προς τον Άγιο Κωνσταντίνο» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

12. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση χώρου αγοράς Τ.Κ. Καρύταινας».

13. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή Παλαιοντολογικού Πάρκου και Εκθεσιακών Χώρων στο Ίσιωμα Καρυών».

14. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την πράξη «Σύνταξη μελετών ανακατασκευής του ανοιχτού Δημοτικού Σταδίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

15. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την πράξη «Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ωρίμανσης καινοτόμων παρεμβάσεων για τη δημιουργία οικολογικού πάρκου αναψυχής στην παραχωρηθείσα έκταση από τη ΔΕΗ στη δεύτερη ανατολική εξωτερική απόθεση Χωρεμίου – Θ1 και Δήμου Μεγαλόπολης».

16. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη Διενέργεια Επιδημιολογικής Μελέτης στον πληθυσμό του Δήμου Μεγαλόπολης – Επικαιροποίηση της αριθμ. 463/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

17. Έγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για παραλλαγή (μετατόπιση) δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στον Οικισμό Φαναϊτη της Τ.Κ. Παραδεισίων.

18. ΄Εγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Κάτω Καρυών, πίσω από το πρώην Κοινοτικό Γραφείο, πλησίον της οικίας Τσιφρίκα Ανδρέα.

19. ΄Εγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού – τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Τ.Κ. Κάτω Καρυών, οικία Αλεξάνδρας Κουτσονίκα.

20. ΄Εγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού – τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο ποιμνιοστάσιο Σπύρου Γιαννακόπουλου, στην Τ.Κ. Κάτω Καρυών.

21. ΄Εγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Φαλαισίας, πλησίον της οικίας Μανιάτη Αριστείδη.

22. ΄Εγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού – τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Πετρίνας, πλησίον ιδιοκτησίας Μίχου Παναγιώτη.

23. ΄Εγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Σκορτσινού Δήμου Μεγαλόπολης, έξωθεν της οικίας του κου Τσινώνη Χρήστου.

24. Διόρθωση – Επανακαθορισμός ορίων οικισμού Τ.Κ. Δυρραχίου Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο