Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τρίτη 05/04/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 3456

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

              

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 5η του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Εισηγητική έκθεση σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησης  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης βάσει του Ν. 4071/2012.
 2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης» κατόπιν της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α..
 3. Έγκριση της υπ΄αριθ. 05/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, βάσει των απολογιστικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του έτους 2021».
 4. Έγκριση της υπ΄αριθ. 06/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. 10-6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»».
 5. Έγκριση πρακτικού για τον έλεγχο τoυ φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Μεγαλόπολης».
 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 9.636,20 € στον Κ.Α.Ε. 10-6612 με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2022» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 10.230,00 € στον  Κ.Α.Ε. 00-6451 με τίτλο «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 9. Αποδοχή πίστωσης ποσού 99.051,33 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως Συμπληρωματική απόφαση μηνός Μαρτίου έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
 10. Περί αποδοχής ποσού 13.760,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2022 του Υπουργείου Εσωτερικών (Συμπληρωματική κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων έτους 2022».
 11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για διόρθωση τίτλου στον Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 10-6011.001.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  Μεγαλόπολη 31 – 03 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο