Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 13/04/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 3838

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 13η του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου.
  2. Έγκριση – αποδοχή μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 1.850.000,01 €.
  3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Λεοντάρι προς Ελληνίτσα – Βελιγοστή Δ.Ε. Φαλαισίας».
  4. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση εργασιών ανάπλασης πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
  5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.213,96 € στον Κ.Α.Ε. 10-6613 με τίτλο: «Προμήθεια εντύπων λογαριασμών τελών ύδρευσης – αποχέτευσης» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
  6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 199.840,40 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2022, Β΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
  7. Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ ποσού 2.296,74 € προς κάλυψη των ασφαλιστικών     εισφορών (Δεκέμβριος 2021 – Ιανουάριος 2022) των απασχολούμενων με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
  8. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 25-7412.005/«Αναλύσεις νερού ραδιενεργών ουσιών & λοιπών ειδικών παραμέτρων (Ι.Π.)»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 08 – 04 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο