Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη 15/03/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Μεγαλόπολη 11 – 03 – 2022
      ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 2575
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ
1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης.
3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 15η του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης του ΔημοτικούΣυμβουλίου Μεγαλόπολης με αίτημα προς την Κυβέρνηση και τον Υπουργό Ενέργειας κ. Σκρέκα για παράταση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ έως το έτος 2028. (- ύστερα από αίτημα του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ¨Νέα Αρχή¨).

2. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Μεγαλόπολης με βάση τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2021 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

3. ΄Εγκριση δαπάνης/Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Γ΄ Τμήμα ) για προσφυγή (ΠΡ 69/2019) που άσκησε η «Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης Α.Ε. ΟΤΑ» κατά του Δήμου Μεγαλόπολης, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος.

4. ΄Εγκριση δαπάνης/Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Τ.Κ. Αναβρυτού του Δήμου Μεγαλόπολης και κατάθεση υπομνήματος.

5. Περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΄Αξονα Προτεραιότητας Κοινωνικές κι πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων άρθρου 10 του Ν. 4830/2021 (169 Α΄) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις «- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ XII.

6. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Ακόβου Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 1190/04-02-2022 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

7. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Ακόβου Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 2371/04-03-2022 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο