Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 8/3/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 2359

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Σας παρακαλούμε όπως την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1.  Πολυετής Προγραμματισμός Προσλήψεων 2023 – 2026 Δήμου Μεγαλόπολης.

2. Περί αποδοχής των όρων συμμετοχής και υποβολή πρότασης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, στο Μέτρο 4, στο Υπομέτρο 4.3, στην Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

3. Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Μεγαλόπολης» – Έγκριση της σχετικής μελέτης.

4. Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος» – Έγκριση της σχετικής μελέτης.

5. Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Φαλαισίας» – Έγκριση της σχετικής μελέτης.

6.Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΟΠΗ – ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

7. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

8. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

9. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».

10. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

11. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ».

12. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».

13. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

14. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΓΟΡΤΥΝΟΣ».

15. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».

16. Έγκριση Πρακτικών για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

17. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Κοινότητα Παραδεισίων του Δήμου Μεγαλόπολης».

18. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.041,60 € στον Κ.Α.Ε. 30-7135.001 με τίτλο: «Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

19. Αποδοχή πίστωσης ποσού 199.840,40 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2022, Α΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

20. Αποδοχή πίστωσης ποσού 17.568,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου.

21. Αποδοχή πίστωσης ποσού 302.700,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.   

Μεγαλόπολη 04 – 03 – 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο