Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τρίτη 15/03/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

     ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 2568

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Εισηγητική έκθεση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Μεγαλόπολης με βάση τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2021.
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για την  παράστασή του ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Γ ΄Τμήμα ), για προσφυγή (ΠΡ 69/2019) που άσκησε η  «Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης Α.Ε. ΟΤΑ» κατά του Δήμου Μεγαλόπολης, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος.
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης για την  άσκηση  ή μη του ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 5/2022 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου   Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών).
 4. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Τ.Κ. Αναβρυτού  του  Δήμου Μεγαλόπολης και  κατάθεση υπομνήματος.
 5. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α/25/2022  απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄ Τριμελές).
 6. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την  παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης( Τμήμα Α΄)  σε έφεση που άσκησε ο Δήμος Μεγαλόπολης κατά της Δ.Ε.Η. Α.Ε.  και κατά της Α241/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄ Μονομελές) (Αρ. Κλήσης 208/22-02-2022) & κατάθεση υπομνήματος.
 7. Αποδοχή της Απόφασης Έγκρισης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ της πρότασης του Δήμου Μεγαλόπολης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Μεγαλόπολης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
 8. Αποδοχή της Απόφασης Έγκρισης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ της πρότασης του Δήμου Μεγαλόπολης με τίτλο:  «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Μεγαλόπολης» στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας 2» Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021.
 9. Απόφαση/δέσμευση του Δήμου Μεγαλόπολης περί ένταξης της δράσης με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Μεγαλόπολης» στο υπό εκπόνηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.
 10. Έγκριση της υπ΄αριθ. 3/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2021».
 11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 4/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2021».
 12. Περί διαγραφής ή μη οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
 13. Περί διαγραφής ή μη από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων ΚΟΚ λόγω εξόφλησής τους.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  Μεγαλόπολη 11 – 03 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο