Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης, 28/01/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

    ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 758

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 28η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

  1. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μεγαλόπολης.
  2. Ενημέρωση – εισήγηση για την υποβολή διευκρινήσεων επί της τεχνικής προσφοράς του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Μεγαλόπολης.
  3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης φακέλων «Οικονομική Προσφορά» – ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», Τμήμα 1: «Προμήθεια ενός (1) τηλεσκοπικού καλαθοφόρου οχήματος».
  4. Έγκριση πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Οικιστική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρραχίου (Φάση Β΄)».
  5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
  6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Μεγαλόπολης».

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  Μεγαλόπολη 24 – 01 – 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο