Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 21/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                        Μεγαλόπολη 17 – 12 – 2021

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                            Αριθμ. Πρωτ.: 15259

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο Δήμαρχο Μεγαλόπολης
2. Τους Δημοτικούς ΣυμβούλουςΔήμου Μεγαλόπολης.
3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 21η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

1. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως ενδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2021 (ΙΑ΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

2. Κατανομή πίστωσης ποσού 27.520,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ΄ Κατανομή).

3. Κατανομή πίστωσης ποσού 6.880,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2021 για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 0611.000/«ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 του ν. 1828/89)» για την εγγραφή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως Συμπληρωματική Απόφαση ΙΑ΄ Κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021, και την ενίσχυση Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή / και υλοποίηση έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου.

5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 25-7135.015 των εξόδων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΚΑΙΟ».

6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 00-6331.005 των εξόδων με τίτλο «ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΑΠΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ».

7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. εσόδων & εξόδων για την εγγραφή πιστώσεων χρηματοδότησης του ΥΠ.ΕΣ – (Α.Π.. 61979/20-08-2021) «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού της χώρας (ΣΑΕ055)» για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές κατά το χρονικό διάστημα από 27 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 2021.

8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1699.010/ «΄Εσοδα Απαλλοτριώσεων Τ.Κ. Τριποτάμου» και την ενίσχυση α) Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 30-7323.001 «΄Εργα Υποδομής για την μετεγκατάσταση της Τ.Κ. Τριποτάμου (΄Εσοδα απαλλοτριώσεων Τ.Κ. Τριποτάμου» και β) Κ.Α./ ΕΞΟΔΩΝ : 00-6331.004/ «Φόρος Ακίνητης Περιουσίας _ Π.Ο.Ε. (Ρύθμιση)».

9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 00-6126.003/ «Κλάδος κύριας σύνταξης (εργοδ.)», για την κάλυψη εργοδοτικών εισφορών.

10. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης – Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανίων έτους 2022 στις Δημοτικές Ενότητες Φαλαισίας και Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης.

11. Έγκριση καταβολής δαπάνης αμοιβής Δικηγόρου για τη μεταγραφή της υπ΄ αριθμ. 1/2017 ανασυνταγμένης Πράξης τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημιώσεων επί της οδού Ίμβρου (από οδό Αυγερινού έως την οδό Κύπρο) μεταξύ των Ο.Τ. 72-73,87 – 86 και 90-91 του Ε.Ρ.Σ. Μεγαλόπολης και τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης των εμπλεκόμενων οικοπεδικών εκτάσεων.

12. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μεγαλόπολης.

            Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο