Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 29/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                        Μεγαλόπολη 24 – 12 – 2021

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                            Αριθμ. Πρωτ.: 15575

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο Δήμαρχο Μεγαλόπολης
2. Τους Δημοτικούς ΣυμβούλουςΔήμου Μεγαλόπολης.
3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 29η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

1. Εγκατάσταση 2ου Μετρητικού – Ρυθμιστικού Σταθμού (Σταθμού Ενδιάμεσης Μείωσης – IRI- ) Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Μεγαλόπολης.

2. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 00-6331.006 των εξόδων με τίτλο «ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ».

3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 00-6223 των εξόδων με τίτλο «Κινητή τηλεφωνία».

4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 4311/ «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)» και την ενίσχυση Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 00 – 6711/ «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές».

5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. και τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. εσόδων για την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή τους.

6. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου – Έγκριση δαπάνης για την παροχή νομικής υποστήριξης στο Δήμο Μεγαλόπολης για τη δικαστική αμφισβήτηση της με αριθμό 134757/10-12-2021 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης σε βάρος του Δήμου εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών σχετικά με το έργο: «Αποχέτευση ακαθάρτων και Βιολογικός Καθαρισμός πόλεως Μεγαλόπολης».

7. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου – Έγκριση δαπάνης για την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως σε αγωγή του Σ….Ρ…. του Γ… κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο