ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟ Δ.Σ. Σας προσκαλούμε όπως, την 7η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 175.812,24 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δεύτερη τακτική επιχορήγηση έτους 2014, μηνός Φεβρουαρίου (Β΄ κατανομή έτους 2014). 2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 6544,86 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι για το Α΄ τρίμηνο 2013» – Απόδοση του ποσού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης». 3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 11.980,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). 4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 7.000,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών Φόρος Ζύθου του Άρθρου 9 του Ν.Δ. 703/1970. 5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 14.100,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών Τέλη Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ έτους 2013 του Ν. 2880/2001. 6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.219,55 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από Πρόστιμα ΚΟΚ από 04/11/2013 έως και 02/01/2014. 7. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 36.640,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2014 (1η Εντολή μεταφοράς) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου. 8. ΄Εγκριση της αριθμ. 7/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης» περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την οικονομική και λογιστική τακτοποίηση έτους 2013 και την καταβολή οφειλών παρελθόντος έτους. 9. ΄Εγκριση της αριθμ. 13/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης» για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης 6ης Μαΐου και 17ης Ιουνίου 2012. 10. Περί της απευθείας μίσθωσης ακινήτου (κτιρίων – ακάλυπτης έκτασης) Σιδηροδρομικού Σταθμού Μεγαλόπολης για τη διαμόρφωσή του σε πολιτιστικό κέντρο – κέντρο νεότητας – αθλητισμού και χώρο πρασίνου. 11. Περί της απευθείας μίσθωσης ακινήτου Σιδηροδρομικού Σταθμού Ρουτσίου για τη διαμόρφωσή του σε πολιτιστικό κέντρο. 12. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέων κωδικών για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014. 13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέων κωδικών και την ενίσχυση υφιστάμενων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου. 14. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για τη δημιουργία νέων κωδικών για την εκτέλεση έργων στη Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014. 15. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για τη δημιουργία νέων κωδικών για την εκτέλεση έργων στη Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014. 16. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για τη δημιουργία νέων κωδικών για την εκτέλεση έργων στη Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014. 17. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή Πεζοδρομίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης» Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης. 18. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση στα ΤΔ Κωτυλίου – Παλάτου και στα ΤΔ Ζώνη προς Τρίλοφο – Καλυβάκια Β΄ Φάση» Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης. 19.Τροποποίηση μικρού τμήματος της κατασκευής του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ». 20. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας ¨Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού Δήμου Μεγαλόπολης και των Νομικών Προσώπων¨ για την κάλυψη αναγκών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας Δήμου Μεγαλόπολης. 21. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας «Εξοπλισμός Παιδικών Χαρών» Δήμου Μεγαλόπολης για την κάλυψη αναγκών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας. 22. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας μπαταριών βαθιάς εκφόρτησης για τη λειτουργία συστημάτων χλωρίωσης – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας. 23. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύων ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Δ.Ε. Μεγαλόπολης για την κάλυψη αναγκών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας. 24. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύων ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για την κάλυψη αναγκών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας. 25. ΄Εγκριση διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών. 26. ΄Εγκριση διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών. 27. ΄Εγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Θωκνίας». 28. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης επί της οδού Ανδρ. Μιαούλη πλησίον ιδιοκτησίας Καντέλη Μ. 29. ΄Εγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Κωτιλίου έναντι οικίας Βασιλόπουλου Ιωάννη Παν. 30. Χορήγηση αδειών για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός της διοικητικής περιφέρειας Δήμου Μεγαλόπολης. 31. Διαγραφή χρεών οφειλών ύδρευσης δημοτικού οικήματος στην Τ.Κ. Καρίταινας Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης. 32. Διαγραφή χρεών ύδρευσης από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τ.Κ. Γιανναίων Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης. 33. Διαγραφή χρεών ύδρευσης από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τ.Κ. Κωτιλίου Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο