ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΛΟΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως, την 24η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 179.273,21€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως ένατη τακτική επιχορήγηση έτους 2014, μηνός Σεπτεμβρίου (Θ΄ κατανομή έτους 2014). 2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 13.310,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π. παρ. 19 άρθρο 24 του ν. 2130/93). 3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 17.620,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών Τελών Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ έτους 2013 του Ν. 2880/2001. 4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.500,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών Φόρου Ζύθου του Άρθρου 9 του Ν.Δ. 703/1970. 5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 39.813,63€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 του ν. 3756/2009) έναντι του συνολικού ποσού της δόσης έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδυτικών δραστηριοτήτων και έργων του Δήμου. 6. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 5.000,00€ από τη ΔΕΗ Α.Ε. για την καταβολή της δαπάνης διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στο Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2014 – Τροποποίηση εν μέρει των αριθμ. 202/2014 και αριθμ. 291/2014 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. 7. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή των δαπανών συμμετοχής του Δήμου στη διοργάνωση τοπικών εορταστικών επετειακών εκδηλώσεων «Εορτασμός Νικητάρια – Μονή Ρεκίτσας». 8. Αίτηση του κ. Πουλόπουλου Αθανασίου του Αναστασίου για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. 9. Αίτηση της κας Κουλουρά Ασήμως του Ιωάννη για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. 10. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανταποδοτικές υπηρεσίες μετά την έκδοση της με αριθμ. πρωτ. 15695/17.04.2014 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (κατανομή και έγκριση θέσεων ανά φορέα). 11. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου αξίας μέχρι 5.869,41 € για το έτος 2014 – Αντικατάσταση αιρετών μελών – Τροποποίηση της αριθμ. 25/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 12. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής εργασιών & μεταφορών (παροχή κάθε είδους υπηρεσιών) του Δήμου έτους 2014 – Αντικατάσταση αιρετών μελών – Τροποποίηση της αριθμ. 26/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 13. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2014 – Αντικατάσταση αιρετών μελών – Τροποποίηση της αριθμ. 27/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 14. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2014 – Αντικατάσταση αιρετών μελών – Τροποποίηση της αριθμ. 28/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 15. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2014 – Αντικατάσταση αιρετών μελών – Τροποποίηση της αριθμ. 29/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 16. Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου για το έτος 2014 – Αντικατάσταση αιρετών μελών – Τροποποίηση της αριθμ. 30/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 17. ΄Εγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο ¨Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δ. Μεγαλόπολης¨ για τις ανάγκες του Δήμου Μεγαλόπολης και των Νομικών του Προσώπων – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας. 18. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέων κωδικών για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014. 19. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Λυκαίου». 20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αποπεράτωση Δικτύου ΄Υδρευσης με κατασκευή Δεξαμενής Τ.Κ. Καρύταινας». 21. Ορισμός νέου μέλους με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή του ΄Εργου Καταπολέμησης Κουνουπιών στα πλαίσια της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης υλοποίησής του. 22. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συγκρότηση των Τριμελών Επιτροπών χορήγησης Βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών του άρθρου 11 του ν. 4264/2014. 23. Περί διαγραφής ποσού 100,00€ προστίμου Κ.Ο.Κ. ως κακώς βεβαιωθέντος σε βάρος του κ. Γεωργίου Ανδρινόπουλου του Αριστείδη από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους Δήμου Μεγαλόπολης παραβάσεων ΚΟΚ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο