Τροποποίηση των υπ΄αριθ. 1085 & 1086/2014 αποφάσεων Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων.

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των υπ΄αριθ. 1085 & 1086/2014 αποφάσεων Δημάρχου» ΑΠΟΦΑΣΗ 1111/2014 Ο Δήμαρχος του Δήμου Μεγαλόπολης αφού έλαβε υπ’ όψιν : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» περί εξουσιοδότησης υπογραφών 2. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Περί Αρμοδιοτήτων Δημάρχου» 3. Τις με αριθμό 29,31,35/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης. 4. Το από 29/08/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Μεγαλόπολης 5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μεγαλόπολης (ΦΕΚ 1940 Τεύχος Β’ ) 6. Την πραγματική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μεγαλόπολης 7.Τις υπ΄αριθ. 1085 & 1086/2014 αποφάσεις Δημάρχου Α. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Τζούβελη Νικήτα του Κωνσταντίνου ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Μεγαλόπολης με θητεία από 1-9-2014 μέχρι 28-2-2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 1. Τη Διαχείριση Θεμάτων Καταστημάτων, Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Δήμου α. Αδειοδότηση και εποπτεία εμπορικών δραστηριοτήτων. β. Λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις). γ. Άδειες πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου. δ. Έργα και προμήθειες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες. ε. Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. στ. Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. ζ. Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα. η. Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος θ. Την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία του καταναλωτή, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων. ι. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων,την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών ια. Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. ιβ. Την ευθύνη της υλοποίησης προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής ιγ. Την ευθύνη της υλοποίησης εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση. ιδ. Την ευθύνη της υλοποίησης Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, και ιδίως: α. Την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,. 3. Αγροτικής Ανάπτυξης, και ιδίως: α. Τη διαχείριση των θεμάτων της φυτικής και ζωικής παραγωγής. β. Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών αγροτικής ανάπτυξης και ιδίως την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του αγροτικού κόσμου και τη λειτουργία του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης 4. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Φαλαισίας, κάτωθι: α. Η Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. β. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. δ. Του παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. ε. Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. στ. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. ζ. Έχει την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων. η. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος. θ. Την υπογραφή, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. 5. Να υπογράφει παντός είδους έγγραφα σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες. 6. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 7. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου. Β. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Γιώτη Δημήτριο του Παναγιώτη ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Γόρτυνος, ως εξής: 1) Η Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 2) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 3) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 4) Του παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 5) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 6) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. 7) Έχει την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων. 8) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος. 9)Την υπογραφή, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. 10) Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας. 11) Τη συντήρηση των αντλιοστασίων της Δημοτικής Ενότητας. 12) Τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας. 13) την ευθύνη λειτουργίας και εποπτεία των δημοτικών κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας α. Να υπογράφει παντός είδους έγγραφα σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες του Δήμου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα του ημερήσιου Τύπου. Ο Δήμαρχος Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο