ΠΡΟΣΛΗΨΗ 115 ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου, συνολικά εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης που εδρεύει στη Μεγαλόπολη, για τις θέσεις που ακολουθούν, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αναγράφονται στη συνέχεια : ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Θέσης: 151 Υπηρεσία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ειδικότητα: Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Διάρκεια σύμβασης: 8ΜΗΝΕΣ Αριθμός ατόμων: 10 Κωδικός Θέσης: 152 Υπηρεσία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ειδικότητα: Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Διάρκεια σύμβασης: 8ΜΗΝΕΣ Αριθμός ατόμων: 4 Κωδικός Θέσης: 153 Υπηρεσία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ειδικότητα: Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Διάρκεια σύμβασης: 8ΜΗΝΕΣ Αριθμός ατόμων: 2 Κωδικός Θέσης: 155 Υπηρεσία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ειδικότητα: Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ Διάρκεια σύμβασης: 8ΜΗΝΕΣ Αριθμός ατόμων: 6 Κωδικός Θέσης: 159 Υπηρεσία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ειδικότητα: Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Διάρκεια σύμβασης: 8ΜΗΝΕΣ Αριθμός ατόμων: 42 Κωδικός Θέσης: 160 Υπηρεσία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ειδικότητα: Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟ-ΚΟΛΛΗΤΕΣ Διάρκεια σύμβασης: 8ΜΗΝΕΣ Αριθμός ατόμων: 8 Κωδικός Θέσης: 161 Υπηρεσία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ειδικότητα: Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ) Διάρκεια σύμβασης: 8ΜΗΝΕΣ Αριθμός ατόμων: 2 Κωδικός Θέσης: 162 Υπηρεσία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ειδικότητα: Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Διάρκεια σύμβασης: 8ΜΗΝΕΣ Αριθμός ατόμων: 13 Κωδικός Θέσης: 163 Υπηρεσία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ειδικότητα: Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ Διάρκεια σύμβασης: 8ΜΗΝΕΣ Αριθμός ατόμων: 1 Κωδικός Θέσης: 164 Υπηρεσία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ειδικότητα: Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Διάρκεια σύμβασης: 8ΜΗΝΕΣ Αριθμός ατόμων: 18 Κωδικός Θέσης: 165 Υπηρεσία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ειδικότητα: Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ Διάρκεια σύμβασης: 8ΜΗΝΕΣ Αριθμός ατόμων: 2 Κωδικός Θέσης: 166 Υπηρεσία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ειδικότητα: Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Διάρκεια σύμβασης: 8ΜΗΝΕΣ Αριθμός ατόμων: 2 Κωδικός Θέσης: 168 Υπηρεσία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ειδικότητα: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ Διάρκεια σύμβασης: 8ΜΗΝΕΣ Αριθμός ατόμων: 1 Κωδικός Θέσης: 169 Υπηρεσία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ειδικότητα: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ Διάρκεια σύμβασης: 8ΜΗΝΕΣ Αριθμός ατόμων: 1 Κωδικός Θέσης: 170 Υπηρεσία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ειδικότητα: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ Διάρκεια σύμβασης: 8ΜΗΝΕΣ Αριθμός ατόμων: 2 Κωδικός Θέσης: 172 Υπηρεσία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ειδικότητα: ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΚΛΑΡΚ)) Διάρκεια σύμβασης: 8ΜΗΝΕΣ Αριθμός ατόμων: 1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ : Οι υποψήφιοι πρέπει : 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο στην εργασία για την οποία προσλαμβάνεται. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4παρ.6). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν, όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις θέσεις, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων, αναφέρονται στην ανακοίνωση και στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ)» για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ Α.Ε.» με σήμανση έκδοσης «28-09-2012», που θα αναρτηθούν στη ΔΕΗ / ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ και στο χώρο ανακοινώσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας – Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, καθώς και στους Δήμους & Δ.Δ. που αναφέρονται στην προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ – ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ΄ όσον ηεξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΗ/Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης Τ.Κ. 222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ απευθύνοντάς την στη Κεντρική Γραμματεία υπόψιν κα. ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλική, κα. ΚΑΛΑΘΑ Αγγελική, κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2791025045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης στο κατάστημα της Υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν. 2190/1994).

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο