Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, στις 8/10/2021

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 11129

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 8η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για παράστασή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεγαλόπολης σε αγωγή του Ν.Κ. του Κ. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.
 2. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Λεοντάρι προς Ελληνίτσα – Βελιγοστή Δ.Ε. Φαλαισίας», ποσού 37.200,00€ με Φ.Π.Α. και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
 3. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», ποσού 35.975,61€ με Φ.Π.Α. και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
 4. Έγκριση συμμετοχής αιρετών στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί 14-16 Οκτωβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη – Εξειδίκευση πίστωσης.
 5. Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 9212/16-08-2021 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου.
 6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.991,44 € στον Κ.Α.Ε. 20-6265.002 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.486,00 € στον Κ.Α.Ε. 10-6162.001 με τίτλο «Συντήρηση Αναβάθμιση Ιστοσελίδας e-mail κ.τ.λ. του Δήμου» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 8. Εισήγηση για διαγραφή χρεών από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης.
 9. Ανάκληση της υπ΄αριθ. 263/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαλόπολης.
 10. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 35-7333.001 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ »).
 11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ: 30-6233.001/«Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών»).
 12. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση των: ΚΑ Εξόδων 20-6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» – ΚΑ Εξόδων 30-6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 04 – 10 – 2021

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο