Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης, 18/10/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

    ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 11683

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 18η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεγαλόπολης σε αγωγή των Παυλοπούλου Κων/να κ.λ.π. (σύνολο 16) κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.
  2. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Μεγαλόπολης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
  3. Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Μεγαλόπολης για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.
  4. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», ποσού 35.975,61 € με Φ.Π.Α. και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
  5. Έγκριση – αποδοχή μελέτης έργου, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Τ.Κ. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β΄)».
  6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.113,00 € στον Κ.Α.Ε. 10-6631 με τίτλο: «Προμήθεια Υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
  7. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ 30-7322.003/«Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ΟΕΚ Κοινότητας Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης»).
  8. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ 00-6737.003/Προγραμματική  Σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Σύνταξη μελετών και έκδοση άδειας δόμησης για την κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μεγαλόπολης»).
  9. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ 30-7331.007/«Συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Γόρτυνος (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  Μεγαλόπολη 14 – 10 – 2021

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο