Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Δευτέρα 14/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

  ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                Αριθμ. Πρωτ.: 13615

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.30 προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (στεγασμένων ή μη) για το οικ. έτος 2023.
 2. Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το οικ. έτος 2023.
 3. Επιβολή τελών ύδρευσης – αποχέτευσης και τελών σύνδεσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αντικατάστασης & επισκευής παροχών του Δήμου Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2023.
 4. Επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2023.
 5. Επιβολή τέλους παραχώρησης χώρου εμποροπανήγυρης Μεγαλόπολης κατά τον εορτασμό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης για το οικ. έτος 2023.
 6. Επιβολή τέλους παραχώρησης χώρου εμποροπανήγυρης Αγ. Θεοδώρας Κοινότητας Βάστα για το οικ. έτος 2023.
 7. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μεγαλόπολης για το έτος 2023.
 8. Καθορισμός τιμών για τον υπολογισμό της αξίας ακινήτων των Επιχειρήσεων της ΔΕΗ Α.Ε για τον υπολογισμό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους, για το έτος 2023.
 9. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμής ακινήτων εκτός σχεδίου πόλης Μεγαλόπολης και εκτός των οικισμών του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2023.
 10. Επιβολή τέλους χρήσης Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2023.
 11. Επιβολή τελών και δικαιωμάτων χρήσης Κοιμητηρίων για το οικ. έτος 2023.
 12. Κατάρτιση όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Τραπεζικά Ιδρύματα για υποβολή πρότασης/προσφοράς για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Μεγαλόπολης.
 13. Καθορισμός των όρων της απ ευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΙΣΩΜΑ ΚΑΡΥΩΝ» ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
 14. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021».
 15. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».
 16. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 17. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ».
 18. Εξέταση του 6ο Λογαριασμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 19. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.550,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022
 20. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.920,88 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.018 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 21. Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 22. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2022.
 23. Αποδοχή πίστωσης ποσού 199.840,40 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2022, Θ΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 24. Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ ποσού 466,67 € προς κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (Φεβρουάριος 2022) των απασχολούμενων με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
 25. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.923,06 € από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.» από καταβληθέν ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ λειτουργίας Αιολικού Πάρκου ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ (4ος, 5ος & 6ος /2022).
 26. Αποδοχή της Επιχορήγησης βάση της Απόφασης με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» ποσού 120.000,00 €.
 27. Αποδοχή πίστωσης ποσού 23.424,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου – Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού.
 28. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00-6443.011 με τίτλο: «Εορτασμός Θεοφανείων»).
 29. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ 35-6041.000/«ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ»).
 30. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση των: -ΚΑ 20-6211/«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», -ΚΑ 20-6151.001/«Προμήθεια ΔΕΗ από είσπραξη τελών», -ΚΑ 00-6726.001/«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ (ΚΕΔΕ)»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 10 – 11 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο