Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 31/09/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 9935

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 31η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου.
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό Α206/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄ Μονομελές).
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄) σε έφεση που άσκησε ο Δήμος Μεγαλόπολης κατά της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και κατά της υπ΄αριθ. Α479/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου (Τριμελές) Τρίπολης (Αρ. Κλήσης 457/10-06-2022) & κατάθεση υπομνήματος.
 4. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση Αίτησης Αναστολής εκτέλεσης κατασχετηρίου εγγράφου εις χείρας τρίτου της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.
 5. Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, μεταξύ του Δήμου Γορτυνίας, του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την πράξη «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης από Πηγή Σαβαλά».
 6. Περί έγκρισης της με αριθμό 23/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης».
 7. Περί αποδοχής των όρων του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. & Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 510.000,00 €.
 8. Περί αποδοχής των όρων του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. & Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του, συνολικού ποσού 1.331.140,00 €, για την εκτέλεση έργου: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων, περιλαμβανομένης της εγγύησης και της υποστήριξης – εκπαίδευσης για την λειτουργία τους και Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Δήμου Μεγαλόπολης».
 9. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στις Τ.Κ. του Δήμου».
 10. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ».
 11. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΧΙΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 12. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 24.000,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6735 με τίτλο: «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 13. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Ιούλιο του έτους 2022.
 14. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 35-7333.001 με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»).
 15. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 35-6162.012 με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ & ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΟΤΥΛΙΟ, ΖΩΝΗ»).
 16. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-7311.010 με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΙΣΩΜΑ ΚΑΡΥΩΝ»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 26 – 08 – 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο