Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”»

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 800.000,00€ (συμπ. του ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και η μελέτη. Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?requestUrl=https%3A%2F%2Fpublicworks.eprocurement.gov.gr%3A443%2

FOA_HTML%2FOA.jsp%3Fpage%3D%2Foracle%2Fapps%2Fpon%2Fhomepages%2Fbuying%

2Fwebui%2FponBuyHomePG%26_ri%3D396%26OAHP%3

DPON_SRC_SUPER_USER_HOME%26OASF%3DPON_SOURCING_BUYER%26OAPB%3DPON_SOURCING_

BRAND%26language_code%3DEL%26OAFMID%3D91676%26OAPB%3D_OAFMID%26oapc%3D2%26transactionid%3D450549241%26oas%3DxmmTuD-rmqyIvGIBbk0zZg..&cancelUrl=https%3A%2F%2Fpublicworks.eprocurement.gov.gr%3A443%2FOA_HTML%2FAppsLogin&langCode=EL

Ο Α/Α συστήματος είναι 191616.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η/09/2022,ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 π.μ.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της περίληψης του σχετικού διαγωνισμού έργου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο