Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”»

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 800.000,00€ (συμπ. του ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και η μελέτη. Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?requestUrl=https%3A%2F%2Fpublicworks.eprocurement.gov.gr%3A443%2

FOA_HTML%2FOA.jsp%3Fpage%3D%2Foracle%2Fapps%2Fpon%2Fhomepages%2Fbuying%

2Fwebui%2FponBuyHomePG%26_ri%3D396%26OAHP%3

DPON_SRC_SUPER_USER_HOME%26OASF%3DPON_SOURCING_BUYER%26OAPB%3DPON_SOURCING_

BRAND%26language_code%3DEL%26OAFMID%3D91676%26OAPB%3D_OAFMID%26oapc%3D2%26transactionid%3D450549241%26oas%3DxmmTuD-rmqyIvGIBbk0zZg..&cancelUrl=https%3A%2F%2Fpublicworks.eprocurement.gov.gr%3A443%2FOA_HTML%2FAppsLogin&langCode=EL

Ο Α/Α συστήματος είναι 191616.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η/09/2022,ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 π.μ.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της περίληψης του σχετικού διαγωνισμού έργου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο