Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 18/04/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 4060

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 18η του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μεγαλόπολης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων άρθρου 10 του Ν. 4830/2021 (169 Α΄) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΙΙ (1η τροποποίηση).
  2. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού του υφιστάμενου Γυμναστηρίου, εντός του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Μεγαλόπολης».
  3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
  4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση εργασιών ανάπλασης πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
  5. Αποδοχή ποσού 66.700,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2022 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
  6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 199.840,40 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2022, Γ΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
  7. Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.
  8. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ 00-6442/«Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων»).
  9. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 30-6644 με τίτλο:  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (ΕΠΕΙΓ. ΑΝΑΓΚΕΣ_ΣΥΜΒΑΣΗ: Α.Π.2480/09-03-2022)»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 14 – 04 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο