Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 19/5/2021
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη      14   –    05    –   2021
 Αριθμ. Πρωτ.:  5071

Σας προσκαλούμε όπως, την 19η του μήνα Μαΐου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη   και ώρα  18:30 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν  και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τρίτη τακτική επιχορήγηση έτους 2021 (Γ΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 1. ΄Εγκριση των απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΚΑ : 10-6142.009/«Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 – «SMARTCITIES, ΕΥΦΙΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Αντιπυρική προστασία του περιβάλλοντος δασικού χώρου στην περιοχή της Αγίας  Θεοδώρας), ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ  ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» (Α.Π.19576/19-10-2020 στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 007/ «Επιχορήγηση από ΚΑΠ για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού covid-19»  και την α) ενίσχυση ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» και β) ενίσχυση ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6823  «Τόκοι υπερημερίας χρήσης».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 011/«Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» και την ενίσχυση υφιστάμενων α) ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6451/«Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα», β) Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 10-7135.002/ «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» και γ) Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 00-6073 / «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια».
 1. Περί συμψηφισμού απαιτήσεων του Δήμου Μεγαλόπολης έναντι καταβληθέντων τελών της ΔΕΗ Α.Ε. – Εξέταση του ΑΡ./ΗΜ.: ΔΛΚΜ/17708/ 05-12-2016 & του ΑΡ./ΗΜ.: ΔΛΚΜ/203/05-01-2018 εγγράφου  της Δ/νσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης. 
 1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου από την κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης – Δημιουργία θέσης περιπτέρου στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης.
 1. ΄Εγκριση εκμίσθωσης ακινήτου – Πολιτιστικού Κέντρου στην Κοινότητα Καμάρας της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. ¨Εγκριση εκμίσθωσης έκτασης 600 τ.μ. στη θέση «ΥΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ» της Κοινότητας Κουρουνιού της Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. Περί της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του δημοτικού κτιρίου/πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας Περιβολίων για τις ανάγκες προσωρινής στέγασης της διασποράς του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελ/σου.
 1. Περί παραχώρησης χώρου στο δημοτικό Κοιμητήριο της Κοινότητας Περιβολίων Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου  Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 9952/24-08-2020 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 1. Περί παραχώρησης χώρου στο δημοτικό Κοιμητήριο της Κοινότητας Καράτουλα Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου  Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 4181/20-04-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 1. ΄Εγκριση κοπής δένδρου (ενός πουρναριού) στο Νεκροταφείο της Κοινότητας Λυκοσούρας, της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 1. Περί της κοπής ή μη (5) δένδρων λεύκας και δύο (2) δένδρων ευκαλύπτου, εντός του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 1006/01-02-2021 στο Δήμο Αίτησης.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom και για την είσοδό σας στην πλατφόρμα θα γνωστοποιηθεί σύνδεσμος (Link) μέσω του προσωπικού σας email  και με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Δήμου (megalopolis.gov.gr).

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο