Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 28η Μάϊου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

     ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 5349

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  Σας παρακαλούμε όπως την 28η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: Έγκριση – αποδοχή μελέτης έργου, Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Μεγαλόπολης».

  1. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ».
  2. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
  3. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».
  4. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
  5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”.
  1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κύριας δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Ραψομμάτη».
  2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Γόρτυνος».
  3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος».
  4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επέκταση – αντικατάσταση κεντρικών αγωγών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος».
  5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλασιάς».
  6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.492,96 στον Κ.Α.Ε. 10-6265.001 με τίτλο «Επιδιόρθωση βλαβών στο παρκέ του κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
  7. Περί αποδοχής ποσού 28.430,00 € Β ́ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
  8. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2021, Ε΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
  9. Αποδοχή ποσού 66.700,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2020 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
  10. Αποδοχή πίστωσης ποσού 17.580,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου.
  11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 10-6265.001/«Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού»).
  12. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 20-7325.004/«Ηλεκτροδότηση μηχανισμού χλωρίωσης δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Χειράδων της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης»).
  13. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 για τη «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Μεγαλόπολης»).
  14. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 25-7135.014/«Προμήθεια χλωριωτή για τη δεξαμενή υδροδότησης της Τ.Κ. Καράτουλα»).

 Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  

Μεγαλόπολη 21 – 05 – 2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο