Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 29/12/2020-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

    

 

 Ορθή Επανάληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη   24     –    12    –   2020

 Αριθμ. Πρωτ.:  15758

 

Σας προσκαλούμε όπως, την 29η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα  15:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα γίνει δια περιφοράς, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 1211.005 των εσόδων με τίτλο «Επιχορήγηση από ΚΑΠ για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19» και την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 00-6495.005 των εξόδων με τίτλο «Κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών, έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID -19». 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. για την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή του. 
 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου αξίας μέχρι 5.869,41€ (άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87) για το έτος 2021. 
 1. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του ν. 4412/2016. 
 1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2021 βάσει του ν. 4412/2016. 
 1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2021 βάσει του ν. 4412/2016. 
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημόσιων συμβάσεων Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄)  για το έτος 2021.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου δημόσιων συμβάσεων παροχής γενικών Υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2021. 
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημόσιων συμβάσεων Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου (άρθρο 221 παρ. 11β  του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2021. 
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής δημόσιων συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Πρασίνου  (άρθρο 221 παρ. 11δ  του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2021. 
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄)  για το έτος 2021. 
 1. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για: Α) την παραλαβή του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Β) την παρακολούθηση και παραλαβή Προμηθειών (ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λ.π.) για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) (άρθρο 221 παρ. 11β & 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄)  του Δήμου για το έτος 2021. 
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2021. 
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2021. 
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2021. 
 1. Κοπή τριών (3) δένδρων πεύκης σε δημοτικό χώρο της Κοινότητας Κουρουνιού Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

      Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), καθώς και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4899)και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β’).

 • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 15:00
 • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 17:00

–  Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο