Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29/12/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 15755

  ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                           

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Προέλεγχος του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015.
 2. Περί τροποποίησης 1ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”.
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.)  1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Σ.Σ του έργου με τίτλο: ¨Συνδέσεις παροχών από κεντρικό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στο ρολόι οικιών της Δ.Κ. Μεγαλόπολης¨.
 4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης  Δ.Ε. Γόρτυνος».
 5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης  Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
 6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Φαλαισίας».
 7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση κύριας δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Ραψωμμάτη».
 8. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Επισκευή και Συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2020».
 9. Διαγραφή χρεών από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης.
 10. Αποδοχή ποσού 86.887,13 € ως έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών καθώς και λοιπών δαπανών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου COVID-19.
 11. Αποδοχή ποσού 24.170,00 € εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄,  στους Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 α   του ν. 2880/2001.
 12. Αποδοχή ποσού 186.825,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (7η, 8η 9η, 10η 11η και 12η  μηνιαία κατανομή έτους 2020).
 13. Αποδοχή ποσού 21.230,00 € εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν. 2130/93.
 14. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1211.005/«Επιχορήγηση από ΚΑΠ για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» – Ενίσχυση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 00-6495.005/ «Κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών, έκτακτων και επιτακτικών  αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου COVID-19»).
 15. Σχέδιο αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. των εσόδων και την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή του.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη  24 –  12  –  2020

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο