Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τη Τετάρτη 03-07-2019

   Μεγαλόπολη      28 –    06    –   2019

Αριθμ. Πρωτ.:  8914

            Σας προσκαλούμε όπως, την 3η του μήνα Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:  

 

 1. Υποβολή αιτήματος για τη λειτουργία Τμημάτων Διετούς Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) στην πόλη της Μεγαλόπολης – Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης.

 

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πέμπτη τακτική επιχορήγηση έτους 2019, μηνός Μαΐου (Ε΄ κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

 

 1. Αποδοχή και διάθεση πίστωσης ποσού 66.700,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

 

 1. ΄Εγκριση των απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 

 1. ΄Εγκριση της αριθμ. 9/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου – Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περί έγκρισης του Απολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 1. ΄Εγκριση της αριθμ. 2/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου – Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περί έγκρισης του Απολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 1. ΄Εγκριση της υπ΄ αριθμ. 46/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε.  για την καταβολή της δαπάνης εορτασμού του Αγίου Αθανασίου Πολιούχου της Τ.Κ. Καριταίνης.

 

 1. ΄Εγκριση της υπ΄ αριθμ. 49/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέων ΚΑΕ και  την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε.  για την καταβολή δαπανών και την κάλυψη αναγκών.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε των εξόδων για την καταβολή της δαπάνης του κατεπείγοντος έργου με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας με αποκατάσταση της διατομής τμήματος δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε των εξόδων για την καταβολή της δαπάνης του κατεπείγοντος έργου με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας με αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος τμήματος δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Βάγγου και στον Οικισμό Σπανέϊκα της Τ.Κ. Πετρίνας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

 

 1. Διάθεση πιστώσεων ποσού 93.412,50€ Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) 1ης, 2ης και 3ης μηνιαίας κατανομής έτους 2019, για την καταβολή δαπανών εκτέλεσης έργων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

 

 1. Παραλαβή εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών για την αποκατάσταση τμήματος οδικού δικτύου εντός του οικισμού της Τ.Κ. Ραψομμάτη».

 

 1. Παραλαβή εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών για την αποκατάσταση κύριας δημοτικής οδού στον οικισμό της Τ.Κ. Φαλαισίας».

 

 1. Παραλαβή εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών για την αποκατάσταση κύριας δημοτικής οδού στα Σπανέϊκα της Τ.Κ. Πετρίνας.

 

 1. Εξασφάλιση πιστώσεων για την εκτέλεση των έργων αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του Ιανουαρίου 2019 στις Τ.Κ. Πετρίνας, Φαλαισίας και Ραψομμάτη του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση αναμεταδοτών δικτύου ασύρματης διασύνδεσης για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών και των δημοτών του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή παλαιοντολογικού πάρκου και εκθεσιακών χώρων στο ΄Ισιωμα Καρυών».

 

 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση καναλιών ομβρίων υδάτων εντός του ΤΔ Τουρκολέκα».

 

 1. Διάλυση Σύμβασης του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση εργασιών Κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

 

 1. Διάλυση Σύμβασης του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση Τουριστικού Περιπτέρου Τ.Κ. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης».

  

 1. ΄Εγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή τμηματικού αντικειμένου της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης ετών 2015-2016».

 

 1. ΄Εγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της κατεπείγουσας εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες εκχιονισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της κατεπείγουσας εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Κοπή επικίνδυνων δένδρων του Δήμου».

 

 1. ΄Εγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της κατεπείγουσας εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Γεωτρητικές διερευνήσεις θέσεων με κατολισθητικά φαινόμενα σε Τ.Κ. του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της κατεπείγουσας εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Κοπή επικίνδυνων δένδρων του Δήμου».

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Καρίταινας – Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων.

 

 1. Περί ονομασίας δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Ακόβου σε οδό «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΡΟΥ».

 

 1. Κοπή δένδρων εντός οικισμού Τ.Κ. Μαυριών Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου και προαυλίου χώρου Τ.Κ. ΄Ισαρη  στο «Σύλλογο των εν Αθήνας και Απανταχού Ισαραίων ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ¨» για την πραγματοποίηση καλοκαιρινών εκδηλώσεων στις 15 και 17 Αυγούστου 2019.

 

 1. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Παραδεισίων στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Παραδεισίων για την πραγματοποίηση τοπικής εκδήλωσης στις 16 Αυγούστου 2019.

 

 1. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του προαυλίου χώρου του σιδηροδρομικού σταθμού στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Χραναίων για τη διοργάνωση πανηγυρικής εκδήλωσης στις 15 Αυγούστου 2019.

 

 1. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της πλατείας Τ.Κ. Βουτσαρά στον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Βουτσαρά για την πραγματοποίηση πανηγυρικής εκδήλωσης στις 16 Αυγούστου 2019.

 

 1. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου και του περιβάλλοντα χώρου Τ.Κ. Κουρουνιού στον «Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Κουρουναίων ¨Η ΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ¨» για την πραγματοποίηση παραδοσιακής εκδήλωσης στις 23 Αυγούστου 2019.

 

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                     

                                           

                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο