Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στις 08/07/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                  

                                                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 7285

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 08η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Ορισμός αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος».
  2. Ορισμός αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
  3. Ορισμός αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Φαλαισίας».
  4. Καθορισμός προστίμων προβλεπόμενων από τον Κανονισμό Χρήσης και Λειτουργίας Συστημάτων Ύδρευσης Δήμου Μεγαλόπολης.
  5. Έγκριση της υπ΄αριθ. 9/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την λογιστική τακτοποίηση δαπάνης αμοιβών – προμηθειών τραπεζών οικ. έτους 2019» .
  6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 800,00 στον Κ.Α.Ε. 70-7131.001 με τίτλο: «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
  7. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 20-6211/«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»).

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως, σε περίπτωση κωλύματός τους,  ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο φάκελος  με  τα θέματα  θα  βρίσκεται  στη  Γραμματεία  της Οικονομικής  Επιτροπής.     

  

Μεγαλόπολη  03  –  07  –  2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο