Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 1η Ιουλίου 2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.:  6914

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 Σας παρακαλούμε όπως την του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις -συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας», προϋπολογισμού 60.000,00 € και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 2. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε Γόρτυνος», προϋπολογισμού 50.000,00 € και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 3. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο του οικισμού Κοτσιριδίου Τ.Κ. Λεονταρίου», προϋπολογισμού 24.800,00 € και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 4. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας», προϋπολογισμού 70.000,00 € και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 5. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας», προϋπολογισμού 27.500,00 € και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 6. Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  αξιολόγησης προσφορών.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.300,00 στον Κ.Α.Ε. 20-6265.002 με τίτλο: «Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την  παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης σε Προσφυγή  της ΔΕΗ Α.Ε  κατά του Δήμου Μεγαλόπολης  και κατά της Α661/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου (Αρ. Κλήσης 967/25-05-2020) & κατάθεση υπομνήματος.
 9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την  παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης σε Προσφυγή  της ΔΕΗ Α.Ε  κατά του Δήμου Μεγαλόπολης  και κατά της Α415/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου (Αρ. Κλήσης 945/25-05-2020) & κατάθεση υπομνήματος.
 10. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την  παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε Έφεση που άσκησε ο Δήμος Μεγαλόπολης κατά της ΔΕΗ Α.Ε. και κατά της Α527/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου (Μονομελές) Τρίπολης (Αρ. Κλήσης 138/02-06-2020) & κατάθεση υπομνήματος.
 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την  παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε Έφεση που άσκησε ο Δήμος Μεγαλόπολης κατά της ΔΕΗ Α.Ε. και κατά της Α423/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου (Μονομελές) Τρίπολης (Αρ. Κλήσης 136/02-06-2020) & κατάθεση υπομνήματος.
 12. Έγκριση Μνημονίου Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας.
 13. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την κοινοποίηση της α.π. 30445/664/1-4-20 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που αφορά στην κύρωση της ανασυνταγμένης 1/2017 πράξης αναλογισμού αποζημιώσεως και τακτοποιήσεως ιδιοκτησιών επί τμήματος της οδού Ίμβρου (από οδό Αυγερινού έως οδό Κύπρου) του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μεγαλόπολης και για τη δημοσίευση σε δυο ημερήσιες εφημερίδες της περίληψης της σχετικής έκθεσης επίδοσης  –  ορισμός των δυο ημερήσιων εφημερίδων.
 14. Έγκριση της υπ΄αριθ. 9/2020 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2019».
 15. Έγκριση της υπ΄αριθ. 14/2020 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2019».
 16. Έγκριση της υπ΄αριθ. 16/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέων  Κ.Α.».
 17. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών του γραφείου κίνησης του Δήμου.
 18. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Μάιο του έτους 2020.
 19. Εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
 20. Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2020.
 21. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 25-7135.013/«Τοποθέτηση χλωριωτή στην Κοινότητα Άκοβος»).
 22. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ : 30-7135.001/ «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου WC στο χώρο της λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Μεγαλόπολης»).

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως, σε περίπτωση κωλύματός τους,  ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο φάκελος  με  τα θέματα  θα  βρίσκεται  στη  Γραμματεία  της Οικονομικής  Επιτροπής.     

  

Μεγαλόπολη  26  –  06  –  2020

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

   

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο