Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 09 – 06 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 9466

Σας παρακαλούμε όπως την του μηνός Ιουνίου, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπανών του Δήμου για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου Τ. Κ. Λυκοχίων.

3. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση εξωτερικής τοιχοποιίας του κτιρίου πρώην Γυμνασίου της Τ. Κ. Λεονταρίου.

4. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ. Κ. Άνω Καρυών.

5. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Διευθέτηση όμβριων υδάτων Τ. Κ. Άνω Καρυών.

6. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Τ. Κ. Μαραθούσας Α΄.

7. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση δημοτικών δρόμων Οικισμού Κάτω Μακρυσίου Τ. Κ. Μακρυσίου.

8. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Τοποθέτηση πλευρικών εμποδίων σε πεζοδρόμια της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης.

9. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις σε διάφορα τμήματα της δημοτικής οδού στη θέση Άγιος Χαράλαμπος της Τ. Κ. Κατσίμπαλη.

10. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου οικισμού Καλυβάκια Τ. Κ. Καρίταινας.

11. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Τ. Κ. Μαυριών.

12. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου 5*5 στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης.

13. Ψήφιση πίστωσης 2.665,28€ για την εξόφληση του 1ου λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών του έργου: Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης με κατασκευή δεξαμενής Τ. Κ. Καρίταινας.

14. Ψήφιση πίστωσης 7.584,51€ για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών του έργου: Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ. Δ. Καρίταινας και κατά μήκος από βρύση Σπολάτι και κατά μήκος της δημοτικής οδού.

15. Ψήφιση πίστωσης 19.003,50 EURO για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Καθαρισμός – Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε Μεγαλόπολης.

16. Ψήφιση πίστωσης 17.108,07 EURO για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Καθαρισμός – Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε Φαλαισίας.

17. Ψήφιση πίστωσης 19.975.20 EURO για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Καθαρισμός – Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε Γόρτυνος.

18. Ψήφιση πίστωσης 934,80 € για την καταβολή δαπάνης για αμοιβή του δικηγόρου κ. Παναγιώτη Κολλιόπουλου.

19. Ψήφιση πίστωσης 934,80 € για την καταβολή δαπάνης για αμοιβή του δικηγόρου κ. Παναγιώτη Κολλιόπουλου.

20. Ψήφιση πίστωσης 656,82 € για την καταβολή δαπάνης για αμοιβή του δικηγόρου κ. Παντελή Τσιλιβή.

21. Ψήφιση πίστωσης 12.893,93 € για την καταβολή δαπάνης για αμοιβή του δικηγόρου.

22. Ψήφιση πίστωσης 9.411,07 € για την καταβολή δαπάνης για αμοιβή του δικηγόρου.

23. Ψήφιση πίστωσης 287,11€ για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης και μεταγραφής της στο Υποθηκοφυλακείο Μεγαλόπολης, που αφορά τη παραχώρηση δουλείας εκτάσεων στην Τ.Κ. Τουρκολέκα για ανόρυξη γεώτρησης.

24. Ψήφιση πίστωσης 230,00€ για τη δικαστική δαπάνη σύμφωνα με την αριθμ.4433/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

25. Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης και παράστασή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης της προσφυγής.

26. Έγκριση – Ψήφιση πίστωσης 5.071,29 € για την καταβολή εξόφλησης της προμήθειας ανταλλακτικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των αντλιοστασίων της Δημοτική Ενότητας Φαλαισίας, του Δήμου Μεγαλόπολης.

27. Έγκριση – Ψήφιση πίστωσης 1.193,10 € για την καταβολή εξόφλησης της προμήθειας αντλίας δοσομέτρησης μονάδας αφαλάτωσης στη δεξαμενή θέση Πετρινοβούνι της Δ. Ε. Φαλαισίας, Δήμου Μεγαλόπολης.

28. Έγκριση – Ψήφιση πίστωσης 2.550,00 € για την καταβολή εξόφλησης της προμήθειας ηλεκτρομαγνητικού – επαγωγικού παροχόμετρου συστήματος χλωρίωσης Τ. Κ. Καρίταινας, Δήμου Μεγαλόπολης.

29. Έγκριση πρακτικών διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Νομικών Προσώπων : 1)Την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση και 2)Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».

30. Ψήφιση πίστωσης 24.600,00€ για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων για τα έτη 2011-2012

31. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2015, Δήμου Μεγαλόπολης

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 05-06-2015

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο