Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης 21-11-2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

1. Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Δήμου Μεγαλόπολης

Σας καλούμε όπως, την 21η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης στο Δημοτικό Κατάστημα (κεντρική πλατεία, Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου), σε δημόσια συνεδρίαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», για συζήτηση και γνωμοδότηση επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Εισήγηση – Διατύπωση γνώμης σχετικά με την Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μεγαλόπολης οικον. έτους 2017.

2. Συζήτηση σχετικά με την Κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικον. έτους 2017.

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο