Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. Μεγαλόπολης 23-11-2016

Μεγαλόπολη 22 – 11 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 16780

Σας προσκαλούμε όπως, την 23η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αρ. πρωτ 2325 (15-06-2016), με κωδικό ΠΕΛ11, Α/Α ΟΠΣ: 1531 και τίτλο «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού» του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ03 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”.

2. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στο Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΤΑΠ ΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ΑΡΚΑΔΙΑ 2020” – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016.

3. Παραλαβή της Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης για το έργο: «Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Μεγαλόπολης».

4. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης κατά την εορτή του Πολιούχου της πόλης της Μεγαλόπολης Αγίου Νικολάου – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016.

5. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, για την παραλαβή της προμήθειας διακοσμητικού φωτισμού (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

6. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. των εξόδων αυτού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 347/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Αποδοχή της κληρονομιάς του Δημητρακόπουλου Νικολάου του Πέτρου.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των επτά (7) θεμάτων σε έκτακτη συνεδρίαση, για την άμεση προώθησή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο