Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-09-2016

Μεγαλόπολη 08 – 09 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 12810

Σας προσκαλούμε όπως, την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως όγδοη τακτική επιχορήγηση έτους 2016, μηνός Αυγούστου (Η΄ κατανομή).

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 28.760,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2016 (Γ΄ Κατανομή).

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 15.600,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων – Αναμόρφωση Π/σμού οικ. έτους 2016.

4. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση τοπικής εορταστικής εκδήλωσης στην Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου για τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Γερασίμου.

5. ΄Εγκριση του Απολογισμού του Νομικού Προσώπου – Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» οικ. έτους 2015.

6. ΄Εγκριση των όρων και συμφωνιών της Μίσθωσης ακινήτου (κτιρίων – ακάλυπτης έκτασης) Σιδηροδρομικού Σταθμού Μεγαλόπολης για τη διαμόρφωσή του σε πολιτιστικό κέντρο – κέντρο νεότητας – αθλητισμού και χώρο πρασίνου σε εφαρμογή της αριθμ. 131/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

7. ΄Εγκριση της με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2016 – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016).

8. ΄Εγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δ. Μεγαλόπολης και των Νομικών του Προσώπων» – – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016).

9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την καταβολή της δαπάνης κατεπείγουσας εργασίας με τίτλο «΄Αρση των κινδύνων και αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο κλειστό Στάδιο Μεγαλόπολης μετά την θεομηνία της 25-06-2016» – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της εργασίας – παροχή υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016).

10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδού από Τ.Κ. Κουρουνιού έως θέση ¨ΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ¨ Δ.Ε. Γόρτυνος» – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 279/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση της εργασίας – παροχή υπηρεσιών «Κοπή επικίνδυνου πλάτανου στη θέση ¨Καρβουναρέικη Παναγιά¨» – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016).

12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α.Ε. για την καταβολή δαπανών εκτέλεσης έργων του Δήμου λόγω της αναπροσαρμογής του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

13. ΄Εγκριση καταβολής δαπάνης συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης ποιμνιοστασίων (υπέρ ΔΕΔΔΗΕ) στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις Τ.Κ. του Δήμου με σκοπό την αγροτική ανάπτυξη» από εγκεκριμένες πιστώσεις 3ου ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

14. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Καλλιέργεια πηγών Τ.Κ. Κουρουνιού».

15. Τροποποίηση μικρού τμήματος στο κέντρο της Δ.Κ. Μεγαλόπολης της μελέτης του έργου «Εφαρμογή της μελέτης Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης της Μεγαλόπολης».

16. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016).

17. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την παραλαβή της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων εξετάσεων ιατρικού εξοπλισμού του έργου Τηλεϊατρικής του Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 249/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

18. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την παραλαβή της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου ωρίμανσης του έργου ¨Προμήθεια Συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου και Διαχείριση του Δικτύου ΄Υδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης¨» (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016).

19. ΄Εγκριση χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων άρδευσης Τ.Κ. Δυρραχίου» – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την παραλαβή της προμήθειας (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016)- Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 277/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

20. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Λεονταρίου, πλησίον οικίας Καρμίρη Παναγιώτη.

21. ΄Εγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση δημοτικού κτιρίου (Σπίτι του Νικηταρά) στην Τ.Κ. Τουρκολέκα της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.

22. Ορισμός Υπολόγου για τη διαχείριση του νέου Λογαριασμού όψεως του Δήμου Μεγαλόπολης και την υπογραφή των επιταγών και των εντολών κίνησης στο Πιστωτικό ΄Ιδρυμα της Τράπεζας Eurobank Υποκατάστημα Μεγαλόπολης – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 220/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

23. Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος στην Τ.Κ. Χωρέμη αγνώστου ιδιοκτήτη.

24. Καθαρισμός οικοπέδου κληρονόμων Παναγιώτη Ρούσσου στην Τ.Κ. ΄Ισαρη Μεγαλόπολης για τον έλεγχο και τη σύνταξη έκθεσης επικινδύνου κτίσματος.

25. ΄Εγκριση τοποθέτησης τεντόπανου στο χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων της Επιχείρησης «ΚΑΦΕ ΒΡΕΝΘΗ» στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Καρίταινας, κατόπιν αιτήσεως του κ. Πανταζόπουλου Δημητρίου.

26. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών – Η με αριθμ. πρωτ. 12498/05-09-2016 στο Δήμο αίτηση της κας Λαφτσή ΄Αννας του Μιχαήλ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο