Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 01-03-2017

Μεγαλόπολη 24 – 02 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 2344

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δεύτερη τακτική επιχορήγηση έτους 2017, μηνός Φεβρουαρίου (Β΄ κατανομή).

2. Έγκριση της αριθμ. 1/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 βάσει των απολογιστικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του έτους 2016.

3. Έγκριση της αριθμ. 3/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 βάσει των απολογιστικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του έτους 2016.

4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέων και την ενίσχυση υφισταμένων Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή αναγκαίων δαπανών του Δήμου και την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή του.

5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την ενίσχυση υφισταμένου Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Οικισμού Απιδίτσας Τ.Κ. Χωρεμίου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

6. Περί τρόπου εκτέλεσης του εγκεκριμένου από πιστώσεις 4ου ΕΑΠ έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων εντός Δ.Δ. Κωτυλίου» – ΄Εγκριση της αριθμ. 267/2016 τεχνικής μελέτης – Αποδοχή πίστωσης 4ου ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση Π/σμού οικ. έτους 2017 & Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «»Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων του Δήμου που έχουν καταστραφεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα».

8. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Βάγγου».

9. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης», αναδόχου Ιωάννη Τσιάμα.

10. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδότοπων της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης».

11. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδότοπων της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης».

12. Λύση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 23513/30-12-2014 συναφθείσας Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση αναμεταδοτών δικτύου ασύρματης διασύνδεσης για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών και των δημοτών του Δήμου Μεγαλόπολης»

13. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μεγαλόπολης».

14. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Γόρτυνος».

15. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Φαλαισίας».

16. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός Αρδευτικών Αυλάκων Δ.Ε. Μεγαλόπολης».

17. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός Αρδευτικών Αυλάκων Δ.Ε. Φαλαισίας».

18. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Λεονταρίου, στον παλαιό σταθμό Λεονταρίου προς την Τ.Κ. Σουλαρίου.

19. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Μακρυσίου, οικία Καρακύκλα Τάσου.

20. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Παραδεισίων, πλησίον οικίας του Νικολόπουλου Σωτηρίου.

21. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Σκορτσινού, οικία Τσινώνη Γιαννούλας.

22. Έγκριση της προμήθειας και εγκατάστασης συσκευών αποδοχής χρεωστικών και πιστωτικών καρτών (POS).

23. Έγκριση ανανέωσης συνδρομής φιλοξενίας του ¨megalopoli.gr¨ και της υπηρεσίας ¨Webmail¨.

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του Λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο