Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23-02-2017

Σας προσκαλούμε όπως, την 23 η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/09.11.2015 τεύχος Α΄).

 

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν της ΚΥΑ οικ. 62952/5384/23.12.2016 «΄Εγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015» (ΦΕΚ 4326/30.12.2016 τεύχος Β΄), ενόψει και της συνεδρίασης του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο