Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-05-2015 & ώρα 15.00 μ.μ.

Σας προσκαλούμε όπως, την 13η του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή των λογαριασμών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και καταχωρητή στοιχείων οφειλών και πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.).

2. ΄Εγκριση της με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης- Αναμ/σης του Π/σμού οικ. έτους 2015 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

3. Ανάκληση των αριθμ. 153/2015, 154/2015 και 155/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης.

4. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Γόρτυνος».

5. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μεγαλόπολης».

6. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Φαλαισίας».

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων σε έκτακτη συνεδρίαση και η λήψη σχετικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τους παρακάτω λόγους:

(1) για τον άμεσο ορισμό υπόλογου διαχειριστή των λογαριασμών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και καταχωρητή στοιχείων οφειλών και πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων, για την πληρωμή δικαιούχων μέσω Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.Π. 44009/ΔΕ 51548/8-10-2013 (ΦΕΚ 2595/15.10.2013 τεύχος Β΄).

(2) για την άμεση αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 και την εξασφάλιση της απαιτούμενης πίστωσης (άρθρο 158 παρ. 7), καθώς και την έγκριση της με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης.

(3) Κατόπιν της ανάκλησης των υπ΄ αριθμ. 131/4906/2015, 132/4907/2015, 133/4908/2015 αποφάσεων Δημάρχου, για τη άμεση προώθηση και ορθή διαχείριση της κοπής χόρτων κοινοχρήστων χώρων στις Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Γόρτυνος, Μεγαλόπολης και Φαλαισίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, με σκοπό την προάσπιση των τοπικών συμφερόντων.

(4) για τη λήψη απόφασης έγκρισης της ανάθεσης κοπής χόρτων κοινοχρήστων χώρων των Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος, σε ιδιώτη, βάσει της διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, κατά πιστή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, για την πυροπροστασία της περιοχής και την προάσπιση των τοπικών συμφερόντων. (5) για τη λήψη απόφασης έγκρισης της ανάθεσης κοπής χόρτων κοινοχρήστων χώρων των Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Μεγαλόπολης, σε ιδιώτη, βάσει της διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, κατά πιστή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, για την πυροπροστασία της περιοχής και την προάσπιση των τοπικών συμφερόντων. (6) για τη λήψη απόφασης έγκρισης της ανάθεσης κοπής χόρτων κοινοχρήστων χώρων των Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας, σε ιδιώτη, βάσει της διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, κατά πιστή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, για την πυροπροστασία της περιοχής και την προάσπιση των τοπικών συμφερόντων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Πρόσκλση Έκτακτης Συνεδρίασης Δ.Σ.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο