Περίληψη διακήρυξης ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού ‘‘Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2023’’

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Μεγαλόπολη  15 /  06  / 2023

 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                           Αρ. Πρωτ.:8431 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

http://www.megalopoli.gov.gr

e-mail: dimitrios.sinos.kep0489@kep.gov.gr

Πληροφορίες : Δημήτριος  Σίνος

Τηλ.: 2791360229

Fax. : 2791024542

ΘΕΜΑ : Περίληψη διακήρυξης ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού ‘‘Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του  Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2023’’.

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, διακηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ποσοστό έκπτωσης ), για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2022, συνολικής δαπάνης 164.500,009 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 132.661,30 € ΦΠΑ : 31.838,70 €).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  (http://www.promitheus.gov.gr)

όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 196038, 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαλόπολης (www.megalopoli.gov.gr)

Περίληψη διακήρυξης
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο