Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Πέμπτη 22/06/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

   ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 8581 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

Σας προσκαλούμε όπως την 22η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα  09.00 π.μ. προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Δήμου (Κλήση 124/17-05-2023).
  2. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Δήμου (Κλήση 126/17-05-2023).
  3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Δήμου (Κλήση 166/01-06-2023).
  4. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Δημιουργία δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας στον Δήμο Μεγαλόπολης» στα πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό ΤΑ-01, αναγνωριστικό 16851 του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
  5. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 00-6718.003/«Απόδοση επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη” για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”»).
  6. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 30-6699.001/«Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων υλικών – επισκευές εξοπλισμού, σχαρών, δικτύων για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών»).
  7. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την διάθεση πιστώσεων από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ για την πληρωμή λογαριασμού έργου χρηματοδοτούμενου από τη ΣΑΝΑ255 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Μεταφορών.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 16 – 06 – 2023

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο