Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 4979

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος Μειοδοτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού για την κάλυψη πάγιων αναγκών ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μεγαλόπολης»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Μεγαλόπολης όπως αναφέρονται στην 02/2015 μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, προϋπολογισμού #34.895,28€# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μεγαλόπολης, στην οδό Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10, την 9η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών την 09.00πμ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 09:30πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να ασκούν εμπορικό η βιομηχανικό η βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα η στην αλλοδαπή.

Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελματικό η εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένος. Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 567,40€ (2%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, Κύριος της προμήθειας είναι ο Δήμος Μεγαλόπολης στο όνομα του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας στον 2ο όροφο του Δημαρχείου Μεγαλόπολης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 27913060225, 2791360207, αρμόδια υπάλληλος: Άννα Σαφλαγιούρα.

Μεγαλόπολη 01- 04-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο