Ορισμός υπαλλήλου, ως (τεχνικός) διαχειριστής του συστήματος «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων & Ελέγχων»  (ΟΠΣ-ΑΔΕ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη  17 -08 – 2022

Αρίθ. Πρωτ.: 9568

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘ.    702    / 2022

ΘΕΜΑ : Ορισμός υπαλλήλου, ως (τεχνικός) διαχειριστής του συστήματος «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων & Ελέγχων»  (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

Ο  Δήμαρχος  Μεγαλόπολης

Έχοντας υπόψη :

  1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4442/2016 και του Ν. 4512/2018
  3. Το με α.π. 72874/19.07.2022 έγγραφο της Γ.Γ. Βιομηχανίας/Διεύθυνση Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
  4. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Μεγαλόπολης [αρ. απόφασης έγκρισης 5113/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1940)]
  5. Την ανάγκη ορισμού ενός (1) υπαλλήλου με τον αναπληρωτή του, κατά προτίμηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, οι οποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ως εξουσιοδοτημένοw χρήστης του συστήματος «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων & Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε

  1. Την κ. Λέφα Δήμητρα του Αθανασίου, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης -Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, της κατηγορίας ΠΕ 9 (Γεωπόνων), με ΑΦΜ 078833950 και ΑΔΤ Χ-792023 με στοιχεία επικοινωνίας ως εξής: Δ/νση Γραφείου: Ισόγειο Δημαρχιακού Μεγάρου, Π. Κεφάλα & Σταθοπούλου –T.K. 22200 Μεγαλόπολη, Τηλ.: 27913 60231, φαξ: 27913 60213, e-mail: lefa@megalopoli.gr., ως (τεχνικό) διαχειριστή του συστήματος «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων & Ελέγχων»  (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

με αναπληρωτή

  • Τον κ. Δρούλια Κων/νο του Γεωργίου, υπάλληλο του Δήμου, της κατηγορίας ΠΕ (Διοικητικού) με στοιχεία επικοινωνίας ως εξής: Δ/νση Γραφείου: 2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου, Π. Κεφάλα & Σταθοπούλου –T.K. 22200 Μεγαλόπολη, Τηλ.: 27913 60238, φαξ: 27913 60213, e-mail: press@megalopoli.gr.

 Εξουσιοδοτούμε αυτή, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση  στο ως άνω Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.).

Η ταυτοποίηση του τεχνικού διαχειριστή στο ως άνω Π.Σ.,  θα πραγματοποιηθεί μέσω των στοιχείων του στο TAXISnet και η υποβολή του αιτήματος εγγραφής του, μέσω του URL http://opsade.mindev.gov.gr.

Κοιν.

1.       Γ.Γ. Βιομηχανίας, Δ/νση Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

2.       Λέφα Δήμητρα

3.       Δρούλιας Κων/νος

 

O Δήμαρχος

Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο